Works By Location: Suzhou

Bao'en Monastery: Hall of Guanyin
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 3
Bao'en Monastery: Happy Buddha
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 4
Bao'en Monastery: Pagoda
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 3
Garden of Humble Administrator (Zhouzhengyuan): Celestial Spring Pavilion
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 3
Garden of Humble Administrator (Zhouzhengyuan): Elaborate Pebble Walkway
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1
Garden of Humble Administrator (Zhouzhengyuan): Garden Courtyard
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 3
Garden of Humble Administrator (Zhouzhengyuan): Garden View
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1
Garden of Humble Administrator (Zhouzhengyuan): Garden View with Elaborate Pebble Walkway
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1
Garden of Humble Administrator (Zhouzhengyuan): Lake with View of Bridge
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1
Garden of Humble Administrator (Zhouzhengyuan): Lattice Screens
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1
Garden of Humble Administrator (Zhouzhengyuan): Lotus Pavilion
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1
Garden of Humble Administrator (Zhouzhengyuan): Pavilion in Garden Setting
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 2
Garden of Humble Administrator (Zhouzhengyuan): Pavilions and Pond
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1
Garden of Humble Administrator (Zhouzhengyuan): Secluded Pavilion of Bamboo
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1
Garden of the Master of the Fishnets (Wangshiyuan): Ascending Cloud Hall and Courtyard
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1
Garden of the Master of the Fishnets (Wangshiyuan): Courtyard
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1
Garden of the Master of the Fishnets (Wangshiyuan): Garden View
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1
Garden of the Master of the Fishnets (Wangshiyuan): Gateway
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 2
Garden of the Master of the Fishnets (Wangshiyuan): Gentle Wave Pavilion
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1
Garden of the Master of the Fishnets (Wangshiyuan): Pavilion and Pond
Vendor: Saskia, Ltd.
# of Views: 1